Bli medlem

Alle som har gjennomgått eller er under utdannelse i kunstterapi kan bli medlem av vår forening. Som medlem av foreningen får du mulighet til å delta på nettverksmøter (også kalt zoommøter), du får abonnement på medlemsbladet Rubin, tilgang til medlemssidene, og tilbud om deltagelse på våre årlige seminarer.

Dessuten kan du være med på å påvirke utviklingen av framtidens kunstterapi!

Regler for medlemskap i Kunstterapiforeningen

Vedtatt på årsmøtet 18. april 2015

Foreningen har fire typer av medlemskap

 • Hovedmedlem

 • Medlem

 • Studentmedlem

 • Støttemedlem


Krav for å kunne bli hovedmedlem med rett til tittelen MKTFN (Medlem KunstTerapiForeningen i Norge)

Søkere må oppfylle (minst) ett av følgende punkt knyttet til utdannelse/yrkeserfaring:

 1. Toårig kunstterapiutdanning og godkjent avsluttende oppgave/eksamen. Treårig utdanning fra høyskole/universitet innen helse, sosial, pedagogisk, psykologisk eller estetisk fagområde. (Godkjent 60 + 180 studiepoeng)

 2. Toårig kunstterapiutdanning og godkjent avsluttende oppgave/eksamen. Ett års fordypningsstudium* innen kunstterapi/kunstbasert læring. Ett års utdanning innen helse, sosial, pedagogisk, psykologisk eller estetisk fagområde. Ett års yrkespraksis fra helse, sosial, pedagogisk, kunstnerisk eller kunstterapeutisk virksomhet. (Godkjent 60+30/60+60 studiepoeng + 1 års yrkespraksis)

 3. Toårig kunstterapiutdanning og godkjent avsluttende oppgave/eksamen. Ett års fordypningsstudium* innen kunstterapi/kunstbasert læring. To års yrkespraksis fra helse, sosial, pedagogisk, kunstnerisk eller kunstterapeutisk virksomhet. (Godkjent 60+30/60 studiepoeng + 2 års yrkespraksis)
  *Fordypningsstudium kan være delkurs, temakurs og traineeforløp fra godkjent utdanningsinstitusjon. Undervisningen skal være med kunstterapeutisk metode/kunstbasert læring eller en kombinasjon av slike med andre metoder. Utdanningsinstitusjon og fordypningsstudium godkjennes av Fagetisk råd. Fordypningsstudiet skal utgjøre til sammen 30 stp. eller 175 undervisningstimer.

 4. Fire års kunstterapiutdanning og godkjent avsluttende oppgave/eksamen. To års yrkespraksis fra helse, sosial, pedagogisk, kunstnerisk eller kunstterapeutisk virksomhet. (Godkjent 120 studiepoeng + 2 års yrkespraksis)

Godkjenning av utdanning og praksis
Kunstterapiutdanningen kan være fra Institutt for Kunstterapi, Sattva Kunstterapeutisk Institutt eller annen utdanningsinstitusjon – offentlig eler privat - hvor de underviser i kunstterapeutisk metode godkjent av Fagetisk Råd, hvor 2 år til sammen utgjør 60 studiepoeng eller ca 350 undervisningstimer og 4 år til sammen utgjør 120 studiepoeng eller ca 700 undervisningstimer.

Yrkespraksis kan være arbeidsforhold hvor bruk av kunstterapeutiske metoder/kunstbasert læring har inngått som en integrert del av ens yrkesutøvelse.

I tillegg kreves egenterapi, veiledning og praksis som tilfredsstiller de gjeldende krav ved den enkelte kunstterapeutiske utdanningsinstitusjon.

Søkere som ikke har en treårig utdanning fra høyskole eller universitet innen helse, sosial, pedagogisk eller psykologisk fagområde, må dokumentere minst 50 timer VEKS-fag. (Vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære). De som ble medlem i foreningen før 2012 (året da Kunstterapiforeningen ble tilsluttet SABORG) trenger ikke oppfylle kravet til VEKS-fag.

Dispensasjon
Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, men som på annen måte har oppnådd et tilsvarende nivå, kan i helt spesielle tilfeller tas opp etter dispensasjon.

Krav for å kunne bli medlem
Søker må ha gjennomført en godkjent kunstterapiutdanning, men trenger ikke ha avlagt avsluttende eksamen eller ha skrevet avsluttende oppgave.

Krav for å kunne bli studentmedlem
Søker må være student ved en utdanningsinstitusjon som gir minimum toårig kunstterapiutdanning med godkjent avsluttende oppgave/eksamen. For å opprettholde medlemskap som student, må utdanningen gjennomføres på en tid som ikke er lenger enn ett år ut over normert tid. (Normert tid er den tid det ifølge utdanningsinstitusjonens retningslinjer tar å fullføre utdanningen.)

En kan etter endt kunstterapiutdanning fortsette som studentmedlem hvis en går inn i andre utdanninger eller praksis som fører fram til hovedmedlemskap. For å opprettholde medlemskap som student, må hovedmedlemskap oppnås innen en tid som ikke er lenger enn ett år ut over den normerte tid. (Normert tid er den tid det ifølge foreningens retningslinjer tar å oppnå hovedmedlemskap.)

Krav for å kunne bli støttemedlem
Den som har interesse av kunstterapi og ønsker å støtte foreningen økonomisk med en årlig medlemskapskontingent kan bli støttemedlem. Støttemedlemskap gir tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet. Støttemedlem kan ikke være praktiserende kunstterapeut.

Medlemskontingent innbetales til:
Kontonr. 1602 56 34091
Kunstterapiforeningen Norge
v/Aud Nathalie Asketøy Fodnes,

Tiurvegen 26, 2380 Brumundal.

Hovedmedlem kr 750,-
Medlem kr 750,-
Student kr 350,-
Støttemedlem kr 350,-

Pollack
 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

Kunstterapiforeningen Norge c/o Eva Sofie Berg. Vegmesterstien 29. 7022 Trondheim
Tlf: 909 94 090. Org.nr. 983 752 225

Copyright © 2021 Kunstterapiforeningen Norge