top of page

FAGETISK RÅD

Fagetisk råd skal behandle klager på medlemmer fra klienter eller medlemmer etter etiske regler og regler for Fagetisk råd vedtatt på årsmøtet. Fagetisk råd er formell klageinstans på medlemmer tilsluttet foreningen, og har kompetanse til å avgjøre klager, gi advarsler, rette kritikk, samt fatte vedtak i saker som eksklusjon. Fagetisk råd er et rådgivende organ og gir råd til Landsstyret i klagesaker.

Fagetisk råd har som oppgave å

  • bistå medlemmene i fagetiske spørsmål

  • bistå Landsstyret i saker vedrørende utdanning, kurs eller foredrag

  • samarbeide med Landsstyret om vedlikehold av godkjenningsprosedyrer

  • godkjenne utdanningsinstitusjoner som kvalifiserer til medlemskap i foreningen

  • vurdere individuelle søknader om medlemskap der formell utdanning og bakgrunn for øvrig ikke alene kvalifiserer til medlemskap. Sende sin innstilling til Landsstyret 

  • uttale seg overfor Landsstyret om medlemmer som har opptrådt i strid med foreningens etiske retningslinjer

 

Fagetisk råd består av to medlemmer og et varamedlem som velges av årsmøtet for en periode på to år. Hvem som er de sittende medlemmer i Fagetisk råd finner du i oversikten over styre og stab.

 

 

bottom of page