top of page
origami

Hvorfor ha et

MEDLEMSSKAP

i Kunstterapiforeningen Norge

Meld deg inn

Medlemsfordeler
Anker 1

MEDLEMSFORDELER

Alle som har gjennomgått eller er under utdannelse i kunstterapi kan bli medlem av vår forening. Det er også mulig å være støttemedlem. 

Som medlem i Kunstterapiforeningen får du:

− Et fellesskap gjennom medlemsbladet RUBIN

− Deltakelse på nettverksmøter på ZOOM hver tirsdag

− Adgang til seminarer, årsmøtet og den årlige Kunstterapiens uke (uke 12 hvert år)

− Mulighet til å være med på å videreutvikle og fremme KUNSTTERAPI som et medisin-fritt helsefremmende tiltak i Norge

Medlemskap er gyldig når innmeldingsskjema nederst på siden er sendt inn og medlemskontingent betalt. Melemskontingenten innbetales til kontonr. 1602 56 34091 eller vipps til 704198.

Medlemskategorier:

Medlem kr 500

Student kr 300

Støttemedlem kr 300

Her er noen av våre mange medlemsfordeler:
 

Inspirasjon

Du får inspirasjon, og medlemmene drar nytte av hverandre.

Du får mulighet til å dele av dine erfaringer og kunnskaper og bidra med noe inn i foreningen.

Rubin

​Medlemsbladet Rubin utkommer to ganger i året; medio februar og medio september. Bladet inneholder interessante artikler om kunstterapi og hvordan den brukes i ulike sammenhenger, samt diverse informasjon og annonser for kurs og utstillinger, dessuten invitasjon og informasjon om årets seminar, innkalling til årsmøte som avholdes samtidig med seminaret samt sakspapirer til årsmøtet. Som medlem kan du også bidra med artikler og selv annonsere for dine kurs. Rubin er fra 2022 tilgjengelig for nedlastning i pdf. I tillegg vil du som medlem kunne logge inn på medlemssidene og lese vårt levende online magasin.
 

Nyhetsbrev

Du mottar nyhetsbrev på e-post fra leder med nyttig informasjon.

Deltakelse i nettverkstreff

Unik mulighet for å delta på nettverkstreff en gang i uka på formiddagstid. Treffet foregår på nett, via Zoom, som er enkelt og brukervennlig. Inneholder inspirasjonsforedrag, deling av tips om litteratur og ulike øvelser, mulighet for å få innspill på noe du står i i forhold til et kurs eller en klient samt andre ting som måtte dukke opp.


Seminar

Seminar hvert år i vårsemesteret med ulike temaer, og ulike foredragsholdere og workshops som gir inspirasjon og vekst i eget liv og i utøvelsen av kunstterapi. Der får du god mulighet til å møte andre kunstterapeuter. 

Årsmøtet

Være med å forme Kunstterapiforeningens arbeid med full tale-, forslags- og stemmerett.

Som studentmedlem og støttemedlem har du tale- og forslagsrett.

"Kunstterapi i Norge"

Åpen gruppe på Facebook rettet mot allmennheten, der du kan legge ut dine tilbud om kunstterapi, enten grupper eller en-til-en. Du kan dele andres tilbud, eller informasjon, artikler osv. om kunstterapi som kan være av interesse for allmennheten.


​"Kunstterapiforeningens medlemmer"

Privat gruppe på Facebook for medlemmene av foreningen. Et fint forum for oss kunstterapeuter der vi kan dele og dra nytte av hverandre, spørre om råd og tips, dele erfaringer. Dessuten blir det postet aktuelle ting som angår Kunstterapiforeningens virksomhet. I tillegg finnes Facebookgruppen "Kunstterapiforum" som drives på privat initiativ.

 

Hjemmesiden www.kunstterapiforeningen.no

Du kan få lagt inn informasjon om deg og din virksomhet på oversikten over kunstterapeuter. Da kan du lettere bli funnet av dem som trenger deg. Hjemmesiden har også et område der du må ha brukernavn og passord for å komme inn. Der kan du lese alle utgaver av Rubin, samt stoff som har med det å være kunstterapeut å gjøre og foreningens virksomhet. Du kan også snakke med andre kunstterapeuter i et lukket forum.

Oversikt over andre kunstterapeuter

Det finnes ingen oversikt over alle kunstterapeuter i Norge. Nettverkskoordinator i foreningen har oversikt over dem som er medlemmer i Kunstterapiforeningen. Du har mulighet til å ta kontakt med henne.

Kunstterapeut MKTFN

Kunstterapeut er ingen beskyttet tittel.

Som hovedmedlem i Kunstterapiforeningen Norge har du rett til å bruke tittelen Kunstterapeut MKTFN (Kunstterapeut Medlem Kunstterapiforeningen Norge).

(se Regler for medlemskap i Kunstterapiforeningen på www.kunstterapi.org)

Faglighet

Vi etterstreber faglighet i vårt arbeid. Vi arbeider etter etiske retningslinjer og har et eget Fagetisk råd.

Medlemsvilkår

MEDLEMSVILKÅR

Regler for medlemskap i Kunstterapiforeningen

Vedtatt på årsmøtet 18. april 2015

Foreningen har fire typer av medlemskap

  • Hovedmedlem

  • Medlem

  • Studentmedlem

  • Støttemedlem


Krav for å kunne bli hovedmedlem med rett til tittelen MKTFN (Medlem KunstTerapiForeningen i Norge)

Søkere må oppfylle (minst) ett av følgende punkt knyttet til utdannelse/yrkeserfaring:

  1. Toårig kunstterapiutdanning og godkjent avsluttende oppgave/eksamen. Treårig utdanning fra høyskole/universitet innen helse, sosial, pedagogisk, psykologisk eller estetisk fagområde. (Godkjent 60 + 180 studiepoeng)

  2. Toårig kunstterapiutdanning og godkjent avsluttende oppgave/eksamen. Ett års fordypningsstudium* innen kunstterapi/kunstbasert læring. Ett års utdanning innen helse, sosial, pedagogisk, psykologisk eller estetisk fagområde. Ett års yrkespraksis fra helse, sosial, pedagogisk, kunstnerisk eller kunstterapeutisk virksomhet. (Godkjent 60+30/60+60 studiepoeng + 1 års yrkespraksis)

  3. Toårig kunstterapiutdanning og godkjent avsluttende oppgave/eksamen. Ett års fordypningsstudium* innen kunstterapi/kunstbasert læring. To års yrkespraksis fra helse, sosial, pedagogisk, kunstnerisk eller kunstterapeutisk virksomhet. (Godkjent 60+30/60 studiepoeng + 2 års yrkespraksis)
    *Fordypningsstudium kan være delkurs, temakurs og traineeforløp fra godkjent utdanningsinstitusjon. Undervisningen skal være med kunstterapeutisk metode/kunstbasert læring eller en kombinasjon av slike med andre metoder. Utdanningsinstitusjon og fordypningsstudium godkjennes av Fagetisk råd. Fordypningsstudiet skal utgjøre til sammen 30 stp. eller 175 undervisningstimer.

  4. Fire års kunstterapiutdanning og godkjent avsluttende oppgave/eksamen. To års yrkespraksis fra helse, sosial, pedagogisk, kunstnerisk eller kunstterapeutisk virksomhet. (Godkjent 120 studiepoeng + 2 års yrkespraksis)

Godkjenning av utdanning og praksis
Kunstterapiutdanningen kan være fra Institutt for Kunstterapi, Sattva Kunstterapeutisk Institutt eller annen utdanningsinstitusjon – offentlig eler privat - hvor de underviser i kunstterapeutisk metode godkjent av Fagetisk Råd, hvor 2 år til sammen utgjør 60 studiepoeng eller ca 350 undervisningstimer og 4 år til sammen utgjør 120 studiepoeng eller ca 700 undervisningstimer.

Yrkespraksis kan være arbeidsforhold hvor bruk av kunstterapeutiske metoder/kunstbasert læring har inngått som en integrert del av ens yrkesutøvelse.

I tillegg kreves egenterapi, veiledning og praksis som tilfredsstiller de gjeldende krav ved den enkelte kunstterapeutiske utdanningsinstitusjon.

Søkere som ikke har en treårig utdanning fra høyskole eller universitet innen helse, sosial, pedagogisk eller psykologisk fagområde, må dokumentere minst 50 timer VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære). De som ble medlem i foreningen før 2012 (året da Kunstterapiforeningen ble tilsluttet SABORG) trenger ikke oppfylle kravet til VEKS-fag.

Dispensasjon
Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, men som på annen måte har oppnådd et tilsvarende nivå, kan i helt spesielle tilfeller tas opp etter dispensasjon.

Krav for å kunne bli medlem
Søker må ha gjennomført en godkjent kunstterapiutdanning, men trenger ikke ha avlagt avsluttende eksamen eller ha skrevet avsluttende oppgave.

Krav for å kunne bli studentmedlem
Søker må være student ved en utdanningsinstitusjon som gir minimum toårig kunstterapiutdanning med godkjent avsluttende oppgave/eksamen. For å opprettholde medlemskap som student, må utdanningen gjennomføres på en tid som ikke er lenger enn ett år ut over normert tid. (Normert tid er den tid det ifølge utdanningsinstitusjonens retningslinjer tar å fullføre utdanningen.)

En kan etter endt kunstterapiutdanning fortsette som studentmedlem hvis en går inn i andre utdanninger eller praksis som fører fram til hovedmedlemskap. For å opprettholde medlemskap som student, må hovedmedlemskap oppnås innen en tid som ikke er lenger enn ett år ut over den normerte tid. (Normert tid er den tid det ifølge foreningens retningslinjer tar å oppnå hovedmedlemskap.)

Krav for å kunne bli støttemedlem
Den som har interesse av kunstterapi og ønsker å støtte foreningen økonomisk med en årlig medlemskapskontingent kan bli støttemedlem.

Støttemedlemskap inkluderer abonnement på medlemsbladet Rubin;

det gir tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

Støttemedlem kan ikke være praktiserende kunstterapeut.

Medlemskontingent innbetales til:
Kontonr. 1602 56 34091
Kunstterapiforeningen Norge
v/ kasserer
Aud Nathalie Aksetøy Fodnes

Hovedmedlem kr 500,- 
Medlem kr 500,- 
Student kr 300,- 
Støttemedlem kr 300,- 

Bli medlem

MEDLEMSKAP
Medlemsskap er registrert når innmeldingsskjema er innsendt og betaling mottatt.

Innmelding
Velg et alternativ

Takk for at du ønsker å melde deg inn - eller bestille Rubin! Sjekk din epost for betalingsinformasjon.

bottom of page