top of page

VEDTEKTER

Vedtekter for Kunstterapiforeningen Norge

Vedtatt 09.04.2011. Senere endret 16.04.2023.

 

1. NAVN, FORMÅL GRUNNLAG OG DEFINISJON

§1.1 Navn

Foreningens navn er Kunstterapiforeningen, Norge (KTFN)

Foreningens engelske navn, til internasjonalt bruk, er The Norwegian Art Therapy Association (NATA)

 

§ 1.2. Formål

KTFN er en utøverorganisasjon for kunstterapeuter som skal arbeide for å utvikle faget kunstterapi.

 

Foreningen skal:

 

skape et forum innen faget kunstterapi for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer, diskutere problemstillinger, få faglig veiledning og inspirasjon

 

styrke kunstterapeutenes faglige identitet og tilhørighet, enkeltvis og som gruppefremme en forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på høy faglig og etisk standard blant medlemmene

 

bidra til økt forståelse og utbredelse av kunstterapi som en naturlig, verdifull og helsefremmende terapiform som har sin rettmessige plass i samfunnet

 

skape aksept for kunstterapi som en seriøs virksomhet innenfor rammen av et mangfoldig og fritt behandlingstilbud i Norge

bidra til å fremme og integrere en helhetstenkning i behandling av mennesker

 

§1.3 Grunnlag og definisjon

Kunstterapi er en form for psykoterapi hvor den verbale/nonverbale utvekslingen mellom klient og terapeut oppstår i møte med klientens eget skapende arbeid. Dette arbeid kommer til uttrykk i ulike former for tegning, maling, skulptur, bevegelse, drømmer, meditasjon, eventyr og bruk av stemme. I et kunstterapeutisk forløp vil det settes fokus på både den skapende prosessen og det estetiske uttrykket hvor hensikten er å skape en forbindelse mellom det bevisste og det ubevisste. Refleksjon og dialog rundt eget skapende arbeid kan skape frirom, initiere nytenkning, øke selvforståelsen, styrke egne sterke sider, og gi en opplevelse av nærvær, kontroll og mening i eget liv. Kunstterapeuten bruker skapende prosesser og kunstnerisk utfoldelse til å fremme fysisk, mental og følelsesmessig helse, samt bedre mellommenneskelige forhold hos mennesker i alle aldre.

 

2. MEDLEMSKAP

§2.1 Medlemskap

Enhver utøver av kunstterapi som tilfredsstiller foreningens gjeldende fagkrav for medlemskap kan tas opp som medlem. Søknad om medlemskap sendes foreningens Landsstyre.

 

Foreningen har fire former for medlemskap; hovedmedlem, medlem, studentmedlem og støttemedlem.

 

A.  Hovedmedlemskapet gjelder for yrkesaktive og ikke yrkesaktive kunstterapeuter.

Medlemmer fra utdanningsinstitusjoner som oppfyller foreningens til enhver tid gjeldende fagkrav, og som for øvrig oppfyller foreningens krav som yrkesaktiv kunstterapeut kan bruke tittelen (MKTFN) i tilknytning til sin yrkesbenevnelse. Medlemmer som oppfyller foreningens krav som yrkesaktiv kunstterapeut på det tidspunkt vedtektene trer i kraft trenger ikke sende inn søknad om godkjennelse.

Foreningen er åpen for ikke yrkesaktive kunstterapeuter fra utdanningsinstitusjoner som oppfyller foreningens til enhver tid gjeldende fagkrav.

 

B.  Foreningen er åpen for studentmedlemmer fra utdanningsinstitusjoner som oppfyller foreningens til enhver tid gjeldende fagkrav.

Foreningens navn og logo skal ikke anvendes til annonsering av produkter, aktiviteter, på brevhoder og annet som er KTFN uvedkommende med mindre annet er avtalt med Styret.

 

§2.2 Fagkrav

Søkere må, for å bli tatt opp som yrkesaktiv kunstterapeut, tilfredsstille foreningens til enhver tid gjeldende fagkrav. Det vises til eget dokument om fagkrav.

 

§ 2.3 Medlemskontigent

Enkeltmedlem betaler årlig kontingent fastsatt av årsmøtet. Medlemsåret følger kalenderåret, hvor innbetalt kontingent ved forfall på høsten gjelder for påfølgende år.

Ved eksklusjon eller utmeldelse av foreningen betales ikke kontingenten tilbake.

 

§ 2.4 Medlemsrettigheter og plikter

Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og etterleve Alternativbehandlingsloven, Pasientrettighetsloven, Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning som berører og regulerer kunstterapeutens yrkesutøvelse.

Medlemmer som driver privat praksis som kunstterapeut plikter å ha gyldig ansvarsforsikring.

Samtlige medlemmer er forpliktet til å sette seg inn i og overholde KTFN's gjeldende vedtekter og etiske retningslinjer, samt opptre på en slik måte at foreningen ikke kommer i vanry.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent for inneværende år mister sine rettigheter i KTFN med virkning fra den dato kontingenten forfaller til betaling.

§ 2.5 Utmelding /opphør av medlemskap

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Etter utmelding må det ikke forekomme urettmessig bruk av foreningens navn og logo.

Hvis et tidligere medlem ønsker å gjenoppta medlemskapet må det godkjennes på nytt i forhold til gjeldende krav til medlemskap.

 

§2.6 Utelukkelse / eksklusjon

Utelukkelse for kortere eller lengre tidsrom, eller eksklusjon kan skje ved brudd på etisk regelverk, ved å motarbeide foreningens målsetninger, ved å sette foreningen eller dets medlemmer i vanry, eller ved å ha gitt misvisende informasjon ved medlemssøknad.

Ekskludering av medlemmer vedtas av Fagetisk råd. (Se 5. FAGETISK RÅD)

 

3. ORGANISERING

 

§ 3.1 Organisasjon

Kunstterapiforeningen Norge er organisert som følger (rangert etter myndighetsnivå):

 Årsmøtet

 Styret

 Fagetisk råd

 

§ 3.2 Årsmøtet

Årsmøtet er KTFN's øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes årlig innen utgangen av april etter forutgående innkalling. Innkalling skal skje skriftlig ved alminnelig brev eller annonse i medlemsbladet Rubin med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden, regnskap og årsberetning fra Styret samt tid og sted for møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlig, signert og sendt Styret senest 4 uker før årsmøtet. En evt. revidert dagsorden og innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet, skal legges ut på foreningens interne hjemmesider senest 1 uke før årsmøtet. Hovedmedlemmer, som ikke kan møte på årsmøtet kan gi fullmakt til et annet medlem.

 

Saker som skal behandles av årsmøtet:

1. Valg av referent, ordstyrer, og to til å underskrive protokoll

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

3. Gjennomgang av Styrets årsberetning som tas til etterretning

4. Godkjenning av revidert regnskap

5. Eventuelt innkomne forslag fra medlemmene

6. Aktiviteter for det kommende år

7. Gjennomgang av Styrets forslag til budsjett

8. Fastsettelse av kontingent

9. Valg av nye medlemmer og varamedlemmer til Styret, Valgkomité og Fagetisk råd

 

Alle hovedmedlemmer og medlemmer kan fremme saker overfor Styret og Fagetisk råd, og har adgang til årsmøtet med lik stemmerett. Studentmedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett på foreningens årsmøte.

Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av Styret. Skriftlig avstemning ved valg på årsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak fra Styret eller etter forlangende fra minst 1/4 av hovedmedlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel.

 

§ 3.3 Vedtektsendringer og vedtektsendringers ikrafttreden

Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer trer i kraft idet vedtektene i sin helhet vedtas av årsmøtet.

 

§ 3.4 Oppløsning

Oppløsning av KTFN kan kun vedtas av årsmøte hvor minimum 3/4 av hovedmedlemmene deltar ved fremmøte eller ved fullmakt. Oppløsning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Oppløsning kan også skje ved uravstemning etter de samme kriterier. Årsmøtet bestemmer anvendelsen av foreningens formue.

 

4. STYRET

 

Styret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte. Styret skal ivareta foreningens interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av foreningen. Styret har fullmakt til å foreta nødvendige organisasjonsendringer, fordele administrative oppgaver og disponere foreningens midler. Styret velges ved alminnelig flertall og består av 5 til 8 medlemmer (leder, 3-5 styremedlemmer og 1-3 varamedlemmer). Leder velges for 1 år av gangen. Styrets resterende medlemmer velges for 2 år av gangen.

Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret skal føre møteprotokoll. Medlemmer kan be om innsyn i møteprotokollen. Styret kan opprette arbeidsutvalg. Disse skal være underlagt og rapportere til Styret.

KTFN kan samarbeide med andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med foreningens målsetning. Styret kan melde KTFN inn i internasjonale forbund og foreninger innefor fagområdet etter nærmere vedtak som skal kommuniseres skriftlig til alle medlemmer.

5. FAGETISK RÅD

Fagetisk råd har to medlemmer og ett varamedlem som velges av årsmøtet for en periode på to år, dog slik at ett nytt medlem velges hvert år. Medlemmene av Fagetisk råd kan ikke samtidig være medlem av Landstyret, og er bundet av vanlige habilitetsregler.

Fagetisk råd skal behandle klager på medlemmer fra klienter eller medlemmer etter etiske regler og regler for Fagetisk råd vedtatt på årsmøtet. Fagetisk råd har kompetanse til å avgjøre klager, gi advarsler, rette kritikk, samt fatte vedtak i saker som eksklusjon. Fagetisk råd er beslutningsdyktig når begge rådets medlemmer er fremmøtt. Beslutninger tas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Fagetisk råds vedtak om eksklusjon må godkjennes av Styret og kan klages inn for årsmøtet.

Fagetisk råd er et rådgivende organ og gir råd til Styret i klagesaker. Fagetisk råd er formell klageinstans på medlemmer tilsluttet foreningen. Enhver klagesak skal ferdigbehandles av de medlemmene av det Fagetiske rådet som påbegynte saken.

 

Inhabilitet:

Dersom klagen gjelder et medlem i Fagetisk råd, skal Styret nedsette et nytt Fagetisk råd. Dersom ett eller begge av rådets medlemmer er inhabile i en konkret sak, kan varamedlemmet, eller, i vanskelige saker, ekstern hjelp tre inn slik at Fagetisk råd er fulltallig. Avgjørelsene tas med alminnelig flertall. Fagetisk råd er underlagt Styret og skal rapportere til Styret etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet.

Fagetisk råd skal ut over det overnevnte ha følgende arbeidsoppgaver:

bistå medlemmene i fagetiske spørsmål

bistå Styret i saker vedr. utdanning, kurs eller foredrag

samarbeide med Styret om vedlikehold av godkjenningsprosedyrer

godkjenne utdanningsinstitusjoner som kvalifiserer til medlemskap i foreningen

vurdere individuelle søknader om medlemskap der formell utdanning og bakgrunn for øvrig ikke alene kvalifiserer til medlemskap. Sende sin innstilling til Styret

uttale seg overfor Styret om medlemmer som har opptrådt i strid med foreningens etiske retningslinjer

evt. andre oppgaver pålagt av Styret

 

Ved brudd på etiske retningslinjer skal Fagetisk råd:

a) ta kontakt med vedkommende medlem for en nærmere forklaring

b) gi vedkommende medlem en advarsel der det er relevant

c) utelukke / ekskludere vedkommende medlem der det er relevant

 

6. PASIENTRETTIGHETER

 

Klienter gis rett til å klage på medlemmer. Klagen behandles og avgjøres av Fagetisk råd iht. reglement for Fagetisk råd. Fagetisk råds vedtak kan påklages til Styret.

 

7. REGNSKAPSÅRET

 

Foreningens regnskap følger kalenderåret.

8. SIGNATURRETT

 

Landsstyrets leder og et styremedlem i fellesskap er signaturberettiget og kan forplikte foreningen utad.

bottom of page