top of page
kreativt uttrykk 2 laget av Trine Lise I

HVA ER KUNSTTERAPI?

Kunstterapi som verktøy for endring

April 2021/Styret i Kunstterapiforeningen

 

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode basert på at skapende virksomhet kan ha en helende virkning. Kunstterapi brukes til å fremme fysisk, mental og psykisk helse og livskvalitet.

 

Kunstterapi innebærer målrettet bruk av kreative og kunstneriske metoder som musikk, dans og bevegelse, tegning, maling, forming i leire, bruk av drømmer, eventyr og myter samt skriving i tillegg til samtaler. Ofte kan oppmerksomt nærvær og symbolforståelse være en del av dette arbeidet. Målet er at klienten skal kunne gi uttrykk for det som oppleves vanskelig eller umulig å uttrykke med ord, få bearbeidet og integrert dette og få en bedre livskvalitet.

 

Ved hjelp av å skape kunst og kreative uttrykk kan klientene hjelpes til å uttrykke følelser, dilemmaer og utfordringer som de har vanskelig for å sette ord på. Klientene kan også hjelpes til å utvide et livsrom som kan oppleves for trangt. De kan få mulighet til å utvide perspektivet på seg selv og sin tilværelse. De blir mer bevisste på tankemessige og følelsesmessige mønstre og begrensinger, men også hvilke ressurser de innehar. 

 

Den som søker kunstterapi trenger ikke å inneha noen kunstneriske ferdigheter. Vedkommende trenger ikke å være «flink til å tegne», og det kreative uttrykket bedømmes ikke på kunstnerisk eller teknisk nivå. Det som uttrykkes og måten dette uttrykkes på sees på som et uttrykk for klientens egne følelser, oppfatninger og relasjonen til seg selv, andre og verden rundt. I den kunstterapeutiske prosessen inngår det at klient og terapeut undersøker det kreative uttrykket sammen. Denne utforskningen foregår i trygge rammer, og terapeuten tolker ikke, men støtter klienten i utforskningen og integreringen i hva det kreative uttrykket inneholder. Kunstterapeuten skal kunne hjelpe klienten å løse opp slik at endringer kan skje. 

Kunstterapi er både forsknings- og erfaringsbasert. Kunstterapien slik den utøves av medlemmer i Kunstterapiforeningen baseres på den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jungs analytiske psykologi. I tillegg benyttes andre psykologiske teorier og nyere hjerneforskning. 

Det jungianske menneskesynet som det arbeides etter innebærer blant annet at det legges vekt på arbeidet med det ubevisste i mennesket som en kilde til individuell vekst og utvikling. Man ser på eksistensielle problemer som muligheter som kan lede inn på nye veier i livet når de blir sett på i lys av klientens dypere psyke. Kunstterapien er ressursorientert. Klientens egne kvaliteter verdsettes, og ressurser som ikke har vært bevisst eller tillatt tidligere kan få komme fram og nyttiggjøres og utvikles.

 

Man trenger ingen henvisning for å kontakte en kunstterapeut. Kunstterapeuten stiller ingen diagnoser, men har kunnskap om både psykologiske og kreative teorier og prosesser. Kunstterapeuten har selv gått en vei i sitt liv og i utdanningen der teori, egenterapi og veiledning har stått sentralt. Kunstterapi er av helsemyndighetene definert som alternativ behandling, og sorterer derfor under Lov om alternativ behandling. Dette innebærer bl.a. at alle utgifter som regel må dekkes av klienten selv. Kunstterapi passer for både barn, ungdom, voksne og eldre, og kan foregå enten individuelt eller i gruppe. 

 

Kunstterapi kan være nyttig blant annet i møte med

 • utbrenthet, stress og depressive tilstander

 • sorg og sorgarbeid

 • traumatiske opplevelser og andre belastninger

 • parforholdsproblematikk, barne- og familieproblemer

 • selvtillit og selvverd

 • utvikling av personlige ressurser

 • egen kunstneriske utvikling

 • selvutvikling og spirituelle prosesser

 

Noen stikkord som kan beskrive kunstterapi:

 • Heling

 • Stabilisering

 • Støtte til bevisstgjøring

 • Finne tilbake til den naturlige livskraften

 • Uttrykke det ordløse

 • Utvide perspektivet

 • Å komme hjem til seg selv

 • Kropp og psyke som en helhet

 • Tilstedeværelse her og nå

 

Kort oppsummert er kunstterapi

 • en virksom terapiform for mennesker som strever og søker mestring

 • et verktøy til utvikling for både privatpersoner i eget liv og i bedrifter

 • et verktøy for å utvikle sin kreativitet

Tigerøyet laget av Ann Ellsie Morger.jpg
bottom of page