top of page

OM KTFN

Kunstterapiforeningen Norge (KTFN) er en landsdekkende forening av kunstterapeuter i hovedsak utdannet ved to ulike skoler, Institut for Kunstterapi i Danmark og Sattva Kunstterapeutisk Institutt i Norge. Foreningen ble stiftet i 2001. Det engelske navnet til foreningen er The Association for Expressive Arts Therapists in Norway.

 

ORGANISASJON

Foreningen er en nettverksorganisert utøverorganisasjon for kunstterapeuter som skal arbeide for å utvikle faget kunstterapi. KTFN arbeider med å skape et forum innen faget for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer, for diskusjon av problemstillinger, og faglig veiledning. 

Foreningens landsstyre og stab står for den daglige driften. 

Kunstterapiforeningen Norge skal styrke kunstterapeuters faglige identitet og tilhørighet, enkeltvis og som gruppe. Den skal fremme en forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på høy faglig og etisk standard blant kunstterapeuter og studenter. 

KTFN skal bidra til å fremme og integrere en helhetlig tenking i behandling av mennesker.

Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral.

KTFN driftes hovedsakelig på frivillig engasjement og medlemsinntekter

Kunstterapiforeningen Norge er medlem i EFAT European Federation of Art Therapy.

 


LANDSSTYRET

Landsstyret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte. Landsstyret skal ivareta foreningens interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av foreningen. Landsstyret har fullmakt til å foreta nødvendige organisasjonsendringer, fordele administrative oppgaver og disponere foreningens midler. Landsstyret velges ved alminnelig flertall og består av fem medlemmer (leder, kasserer, sekretær og nettverkskoordinator, samt ett varamedlem). Landsstyrets medlemmer velges for to år av gangen.

Styret

STYRET

Blomsterjente

Lise Bjarkli

STYRELEDER

Blomsterjente

Karen Marie Omholt

STYREMEDLEM
Nettverkskoordinator

Blomsterjente

Ann Ellsie Morger

STYREMEDLEM
Vara

Epost:
vara@kunstterapiforeningen.no

Blomsterjente

Toril Kojan

STYREMEDLEM
Sekretær

Blomsterjente

Evita Kursite

STYREMEDLEM
Kasserer

Epost:
kasserer@kunstterapiforeningen.no

Illustrated Flower

Ruth Mallinson

Fagetisk råd

Epost:  
fagetiskrad@kunstterapiforeningen.no

image0-2.jpeg

Astrid Margrete Bondø

Fagetisk råd

Epost:  
fagetiskrad@kunstterapiforeningen.no

FAGETISK RÅD

FAGETISK RÅD

FAGETISK RÅD

Fagetisk råd skal behandle klager på medlemmer fra klienter eller medlemmer etter etiske regler og regler for Fagetisk råd vedtatt på årsmøtet. Fagetisk råd er formell klageinstans på medlemmer tilsluttet foreningen, og har kompetanse til å avgjøre klager, gi advarsler, rette kritikk, samt fatte vedtak i saker som eksklusjon. Fagetisk råd er et rådgivende organ og gir råd til Landsstyret i klagesaker.

 

Les mer om Fagetisk råd her.

 

 

VALGKOMITE

Ann Ellsie Morger

Nikol Konstante_2021 - Nikol Konstante.jpg

Nikol Konstante

Redaktør for Rubin

Sosiale medier- og nettansvarlig

Epost:  

nettansvarlig@kunstterapiforeningen.no
redaktor@kunstterapiforeningen.no

Støttefunksjoner

Aktiviteter i foreningen

AKTIVITETER


SEMINAR


Hvert år avholdes et seminar, som regel i forbindelse med årsmøtet. Temaene varierer; vi prøver å ta pulsen på medlemmene og komme med tilbud det er behov for.

RUBIN


Vårt medlemsblad blir gitt ut to ganger pr. år, i midten av februar og september. Vi fokuserer på oppbygging av vår organisasjon, synliggjøring av hvem vi er, faglig debatt, markedsføring, innlegg med temaer av felles interesse og kunstneriske innslag. Medlemmene inviteres til å skrive artikler og andre bidrag til bladet. Meld deg inn for å få tilgang til Rubin eller bare bestill et Rubin-abonnement. Enkeltnumre kan også kjøpes. 
 


INTERNETTSIDER


Som medlem av foreningen er det mulig å markedsføre sitt kunstterapeutiske tilbud på våre publikumssider. Som medlem får en også tilgang til egne medlemssider. Her finnes en del nyttig informasjon som vil være av interesse for deg som utøver av kunstterapi. Det finnes også et lukket forum som kan være et fint sted å dele erfaringer og bygge nettverk.

BILDER  FRA  SEMINARER I  KUNSTTERAPIFORENINGEN:

bottom of page